Enter Sofiero20230830 2773Full Hu Web
Enter Sofiero20230830 2773Full Hu Web

Arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Arbetsmiljön är av högsta betydelse för oss på Enter Ställningar. Vi är specialister på ställningar och väderskydd, och vi vet att en säker och trygg arbetsmiljö är avgörande för alla inblandade, det innefattar våra medarbetare, våra kunder och tredje part. I alla våra projekt är det viktigt att vara medveten om potentiella arbetsmiljörisker. Vi på Enter ser till att våra ställningar inte bara elimineras som en risk, utan snarare utgör en teknisk lösning för att säkra en god arbetsmiljö för alla som utför arbete från våra ställningar.

Vi uppnår detta genom att integrera arbetsmiljöarbetet i alla våra arbetsprocesser. På Enter säkerställer vi att:

  • Vi uppfyller alla krav enligt arbetsmiljölagstiftningen och övriga arbetsmiljökrav.
  • Vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar arbetsförhållandena för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Våra medarbetare får löpande utbildning i arbetsmiljöfrågor och riskmedvetenhet.
  • Vi bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete tillsammans med våra medarbetare som grundar sig i öppenhet, förtroende och omsorg för varandra.
  • Vi ständigt analyserar och reviderar vårt arbetsmiljöarbete för att kontinuerligt förbättra vår företagskultur.
  • Vi har tydligt definierade mål och riktlinjer på våra arbetsplatser i strävan efter att uppnå vår nollvision. 

På Enter Ställningar är vår största prioritet att se till att alla kan arbeta i en miljö där säkerheten är självklar och där ingen risk förbises. Vi är fast beslutna att skapa en arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga och trivas.


Kvalitet

Kvalitet är en grundläggande princip som vi värderar högt. För oss är kvalitetsarbete inte bara att uppfylla krav och önskemål, det är en filosofi som genomsyrar varje steg i vår verksamhet. Genom att införliva kvalitetstänket i våra processer skapar vi ett effektivt internt arbetsflöde. Denna starka grund, tillsammans med vårt nära samarbete med våra kunder och intressenter, säkerställer en överlägsen slutprodukt.

Vi strävar inte bara efter att uppfylla förväntningarna; vi strävar efter att överträffa dem. Vårt engagemang för kvalitet gör att vi kan leverera lösningar som inte bara är korrekta utan också hållbara. Genom att fokusera på kvalitet i allt vi gör bygger vi förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Så när du väljer Enter kan du vara säker på att du inte bara får vad du behöver, utan också det allra bästa. Vår kvalitetsmedvetenhet är grunden för vårt arbete, och den speglar vår strävan efter att leverera enastående resultat varje gång.


Miljö

På Enter är vi djupt engagerade i att värna om miljön och de samhällen där vi verkar. Vi agerar ansvarsfullt för att förebygga negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och strävar efter att vara långsiktigt hållbara ur miljösynpunkt. Genom välutbildade medarbetare och kontinuerlig utveckling av vårt arbetssätt, levererar vi våra tjänster med miljöhänsyn i fokus.

Vi är engagerade i att följa alla lagar och krav som ställs på oss och arbetar även aktivt med att stödja våra kunder i att uppfylla just deras miljökrav. Varje dag strävar vi efter att göra en positiv skillnad genom att identifiera och utvärdera vår miljöpåverkan med målet att minska den negativa påverkan.

Inom vår verksamhet är våra fokusområden:

  • Minska CO2-utsläpp: Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp och investerar i mer miljövänliga alternativ.

  • Minska energiförbrukning: Genom effektivisering och smart energihantering strävar vi efter att minska vår energikonsumtion.

  • Minska mängden osorterat avfall: Vi prioriterar en ansvarsfull avfallshantering och aktiv återvinning för att minska vår miljöpåverkan.

  • Minska användning av kemikalier: Vi riskbedömer, hanterar och förvarar kemikalier på ett miljövänligt sätt för att minimera påverkan på miljön.

Vi är medvetna om vårt ansvar som företag och arbetar dagligen för att minska vår påverkan på miljön. Genom att identifiera och utvärdera vår miljöpåverkan skapar vi de rätta förutsättningarna att ta ansvar och möjligheten till positiva förändringar.