Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en kanal för personer inom eller i kontakt med bolaget där man ska kunna rapportera missförhållanden inom organisationen. Personerna som berörs av skyldigheten att rapportera är exempelvis anställda, praktikanter, aktieägare, konsulter och kunder. Kanalen ska vara ett tryggt och säkert tillvägagångssätt att rapportera missförhållanden utan repressalier.

Kanalen ska användas för att rapportera om allvarliga missförhållanden som skett/sker eller kan tänkas ske inom den egna organisationen samt vara av sådan karaktär att det finns ett allmänintresse att det kommer fram. Allvarliga missförhållanden som personer inom eller i kontakt med organisationen är skyldiga att rapportera in kan exempelvis vara lagbrott, stöld, rasdiskriminering, korruption, bedrägeri etc.

Vid rapportering av missnöje, klagomål eller mindre förseelser hänvisar bolaget våra medarbetare, praktikanter eller dylikt att göra detta via vårt tillbudssystem BIA eller genom att framföra det till närmaste chef, HR eller ledning.

För att trygga din anonymitet tillhandahålls Enters interna rapporteringskanal via verktyget &Frankly. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. För att göra din anmälan kopierar du denna adress https://app.andfrankly.com/whistleblower/dashboard/HdlQgGBT5yYZlsI1.

När du genomfört din anmälan kommer du erhålla ett ärende-ID och kod som du måste spara för att kunna följa upp ditt ärende. Anmälningar som inkommer genom rapporteringsverktyget tas emot och hanteras endast av ärendehanterare hos Enter Ställningar. Den behöriga personen kommer efter mottagandet att avgöra om den inkomna informationen är av sådan karaktär att den bör hanteras inom ramen för visselblåsarsystemet. För att följa upp ditt ärende som du anmält går du in via rapporteringskanalen, klickar på ”Review your case”, och anger därefter ditt ärende-ID och lösenord.

Om du registrerat din mailadress och/eller ditt telefonnummer när du skapar ditt ärende får du automatiskt notifikationer när ärendet uppdateras. Ärendehanteraren på Enter kommer inte kunna se din mailadress eller telefonnummer utan detta förblir helt anonymt. Har du inte registrerat några kontaktuppgifter uppmanar vi dig till att regelbundet logga in i ärendet för att se om ärendehanteraren behöver kompletterande uppgifter för att kunna utreda vidare.

För både intern och extern utredare kan det underlätta det fortsatta arbetet om du kan kontaktas för att få kompletterande uppgifter. Därför kommer kontaktuppgifter efterfrågas. Det är emellertid alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter. Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. All datakommunikation och lagring av personuppgifter är krypterad för att undvika att de förvanskas eller kommer till obehörigas kännedom.

Om du tappar bort ditt ärende-ID eller lösenord behöver du skapa en ny rapport då detta tyvärr inte kan återställas på grund av säkerhetsskäl.

Bolaget har en tilldelad ärendehanterare i visselblåsarsystemet som omfattas av tystnadsplikt och har befogenheter att agera självständigt i samtliga ärenden samt koppla in externa utredare vid behov.

Anser du att bolaget brister i sitt interna visselblåsarsystem eller om du har anmält ett ärende internt utan korrekt hantering eller utredning, hänvisar vi till att rapportera ärendet externt. Detta kan man göra genom olika tillsynsmyndigheter som innehar olika ansvarsområden. Vilken myndighet du ska rapportera till är således beroende på missförhållandets art.  Nedan finnes en komplett lista på de olika myndigheterna och dess ansvarsområden.

Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 - Arbetsmiljöverket (av.se)